Dr.Avdeev Sergey časť 1

Interview – Dr.Sergej Avdeev – 1.časť

prevzaté z www.biointernet.sk

lníme sľuby, ktoré sme vám dali v našich vstupných videách, týkajúce sa zaujímavých hostí a  dovoľujeme si vám predstaviť prvého z nich.

Je to Dr.Sergej Avdeev,PhD, ktorý sa zaoberá vedeckým výskumom synergie informačných procesov a teórie fyzikálnych štruktúr, autor viac ako 50 vedeckých prác  a 6 patentov. Prezident výskumnej komunity BLAGA, zakladateľ a vedúci Laboratória informačného designu v Novočerkasku, v Rusku, Akademik Medzinárodnej akadémie IAFP.

3balance: Pán Doktor, poslucháči z Ruska, Ukrajiny, Litvy a tiež z Českej republiky Vás poznajú predovšetkým ako propagátora práce so svetlom – ako ho Vy nazývate s Biosvetlom . Mohli by ste nám v krátkosti predstaviť svoj koncept?

Dr.Avdeev: Všetky živé organizmy svietia. Toto ich BIOSVETLO ľudia nazývajú aj aura, svetelné telo, biopole a podobne. Väčšina ľudí toto svetlo nevidí. Oči nie sú prispôsobené na prijímanie takéhoto svetla. Jednako však existujú fyzické prístroje, ktoré môžu časť tohto Biosvetla zachytiť a zmerať. K nim patria aj prístroje pracujúce na Kirlianovo efekte. Na naše výskumy používame prístroj profesora Korotkova – GDV kameru. Aj keď zatiaľ nie je možné zmerať všetky parametre Biosvetla, vďaka tejto kamere máme v rukách mocný nástroj na náš výskum. Už mnoho rokov sledujeme charakter „svietivosti“ ( biosvetelnej charakteristiky) rôznych skupín ľudí, osvojujúcich si praktiky Biosieťového spojenia – ako to my nazývame – Biointernetu. Monitoring „svietivosti“ ukázal rad špecifík, kedy ľudia, podľa charakteru ich svietenia, reagujú podobne pri riešení rôznych praktických úloh. Je to akoby každý z nich hral svoj part vo veľkom jednotnom orchestri masívnej spolupráce.

3balance: Aký majú praktický význam poznatky o Biosvetle a ako ich je možno využiť v praktickom živote.

Dr.Avdeev: Ľudia cítia Biosvetlo. Konvergujú k nemu. Chápu, že so svetlým človekom je ľahko sa stýkať a vychádzať, cítia z neho duševné teplo,  s ním sa nestratia. Energetika ľudí je priamo spojená s kvalitou ich svietenia, jeho intenzitou, jasnosťou , homogenitou a zodpovedajúc tomu s kvalitou ich života. Slabá energetika sa zobrazuje ako nerovnorodá aura, s množstvom dier a malou plochou svietenia. Čím lepšie svietenie, tým vyšší energetický potenciál a tým vyššia výkonnosť, lepšia nálada, duševný stav a odolnosť k stresu.

Toto svetlo okolo nášho tela charakterizuje kvalitu vzájomného pôsobenia s okolím a tiež odráža štruktúru vzťahov človeka. Čím je svietenie jasnejšie a rovnomernejšie, tým lepšia koordinácia a súčinnosť , tým vyššia energetika organizmu a vyššia kvalita života.

Zoberme si napríklad proces učenia. Prostredníctvom Biosvetla je možné odovzdávať znalosti. Nie nadarmo sa hovorí „ svetlo poznania“. To je reálny proces. Keď učiteľ osvetľuje svojim Biosvetlom žiakov, tak tí si ľahko osvojujú znalosti a dobre sa učia. Pri učiteľovi s nízkou kvalitou Biosvetla budú všetci žiaci tupší a menej uspešní. Sú učitelia s takýmto darom od Boha. Ich prirodzená svietivosť je taká, že žiaci od nich dostávajú poznatky hlavne prostredníctvom svetla. Slová v takomto prípade len uvádzajú do činnosti asociatívny mechanizmus formovania obrazu, ktorý sa k ním dostal prostredníctvom Biosvetla, do formy poznatkov, návykov a vedenia. Využívanie poznatkov Biointernetu umožňuje vzdelávať ľudí na kvalitatívne novej úrovni. Rýchly prenos poznania prostredníctvom Biosvetla, s obídením dlhého procesu nakopenia nepotrebného informačného balastu ktorý nikdy nevyužijeme.

Aura

3balance: Nie je tento koncept Biosvetla , aury, o ktorom hovoríte, v našej spoločnosti založenej na kresťanskej tradícii konceptom cudzím, importovaným?

Dr.Avdeev: Veda je internacionálna, tak ako aj náboženstvo a umenie. Vo viac menej rovnakom čase Talian Galileo Galilei, Poliak Koperník, Nemec Kepler, Angličan Newton a mnohí iní sformovali novú vedeckú heliocentrickú paradigmu. Cirkev dlhú dobu bojovala proti jej prijatiu, a mnohí klerikáli ju považovali za protirečivú teóriu proti teórii Božského stvorenia sveta. Jednako, v skutočnosti vedci dokázali ozajstnú veľkosť Tvorcu, ktorý vytvoril množstvo galaxií a nekonečný vesmír. Preto veda neprotirečí náboženstvu, len ohraničená ľudská myseľ vytvára podobné protirečenia.

Poďme sa spolu zamyslieť ešte raz nad známymi pravdami: Láska to je SVETLO. BOH je svetlo. BOH je LÁSKA. Existuje ešte SVETLO poznania a slovo OSVIETENIE. Vidíme, že sú to rôzne prejavy svetla v živote človeka. Je zrejmé, že tieto rôzne prejavy svetla sa odlišujú kvalitou svetla.

Pred viac ako polstoročím sa akademik Ruskej akdémie vied Boris V.Rauschenbach pokúšal nájsť matematické a fyzické objekty , ktoré spadajú pod definíciu Veľkej trojice. Takým matematickým objektom sa preukázal byť vektor v trojrozmernom priestore a  jeho tri projekcie.

Fyzickým objektom sa preukázalo byť SVETLO a  jeho tri časti vznikajúce pri interakcii s hmotou. BOH OTEC je odrazené svetlo, BOH SYN je lomený lúč svetla, ktorý prešiel cez hmotu a pohltené svetlo je BOH DUCH SVÄTÝ.

Preto je možné povedať, že veda stále rozširuje a obohacuje religiózne predstavy ľudí, tak, že zamieňa slepú vieru vo vieru založenú na poznatkoch a vedomostiach.

Rainbow-Lights1

3balance: Máme sa teda snažiť o zvyšovanie našej svietivosti?

Dr.Avdeev: Početné merania Biosvetla , ktoré sme robili v rôznych krajinách na ľuďoch rôznych vekových skupín ukázali, že svietivosť ľudí bola vo väčšine prípadov nízka. Ich komunikačné kanály nezabezpečovali normálne spojenie s Biointernetom. Okrem toho úroveň svietivosti u nich nebola stabilná a výrazne sa menila pod vplyvom okolia. Veľké straty energie nezakladajú potrebnú úroveň spojenia. Taký nedostatok svietivosti spôsobuje pravdepodobnosť vzniku chýb pri prijímaní riešení, čím vzniká napätie medzi ľuďmi a prostredím, čo provokuje stres a formuje choroby. Biosvetlo musí z človeka nielen vyžarovať, ale človek ho musí aj absorbovať. K tomu je potrebný Biokryštál. Biokryštál je štruktúra vody v nás vo forme tekutých kryštálov. Vieme , že pozostávame hlavne z vody a tiež vieme, aká je jej štruktúra. To, či Biosvetlo môže vôjsť do človeka, závisí od priezračnosti Biokryštálu. Všetky procesy v tele sa dejú za pomoci vody. Od kvality našich tekutých kryštálov závisí kvalita procesov výmeny. Je veľa príčin zašpinenia našich tekutých Biokryštálov. Preto je nevyhnutné na zabezpečenie normálneho Biospojenia zabezpečiť vyčistenie Biokryštálov človeka. Napríklad, ak nie je Biokryštál človeka dostatočne priezračný, tak svetlo poznania nemôže preniknúť do človeka a proces vzdelávania nenapreduje, aj keby učiteľ presvetľoval svojich žiakov vlastným Biosvetlom.

Okrem toho musí mať svetlo vyžarované človekom dostatočnú schopnosť prenikať, to jest musí mať kvalitu Biolasera. To znamená že Biosvetlo je potrebné vyžarovať a pohlcovať s potrebnou intenzitou. Okrem toho je nevyhnutné organizovať a udržiavať nevyhnutnú úroveň informačnej zložitosti kanálov Biointernetu. Táto zložitosť zabezpečí prijímaní zložitých informácií. Len vtedy môže človek vlastným svetlom vyčistiť Biokryštály druhých ľudí a zvyšovať kvalitu výmeny svetla. Len vtedy sú vytvorené svetelné kanály spojenia, len vtedy je možné hovoriť o vytvorení Biosietí.

3balance: Ako by ste teda zhrnuli praktický význam zvyšovania vlastnej svietivosti.

Dr.Avdeev:

1.Zníženie stresu – špeciálne počas súťaženia v športe. Laboratórne experimenty preukázali zvýšenie antistresového potenciálu 2 až 25 krát pri použití systémových adaptérov.

2.Normalizácia imunity – charakteristiky imunitného systému sa zlepšili 2 až 10 krát.

3.Zlepšenie vzájomného porozumenia medzi ľuďmi v kolektívoch, vo vzťahoch, ale aj pri napr.jazdectve medzi koňom a jazdcom

4.Rýchlejšia obnova síl

5.Zníženie množstva tráum

6.Zvýšenie energetiky a fyzickej formy ( podľa predbežných výskumov pri použití systémových adaptérov o 20 – 30% za mesiac)

7.Pri procese výuky sa zvyšuje percento úspechu. Rastie vnímavosť žiakov a porozumenie si navzájom. Znižuje sa únava. Zväčšuje sa množstvo voľného času a znižuje sa počet konfliktov medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľom. Zvyšuje pociťovanie kolektívneho ducha.

8. Pri lekároch a liečiteľoch, maséroch a podobne sa zvyšuje kvalita diagnostiky. Rýchle a kvalitné vytvorenie kontaktu s pacientom, rýchlejší priebeh liečby  a dlhší efekt liečebnej procedúry. Zníženie vedľajších účinkov terapie.

Čo sú to tie zázračné systémové adaptéry ktoré pomáhajú zvyšovať našu svietivosť a ako pracujú sa dozviete v druhej časti interwiev s Dr. Avdeejevom.