Dr.Avdeev Sergej časť 3

Interview – Dr.Sergej Avdeev 3.časť

3balance:  Jeden zo systémov výuky pomocou svetla, ktorý vyučujete, sa nazýva expertno – operátorský vzťah alebo expertno – operátorské spolupôsobenie.(EOS)  Mohli by ste nám v stručnosti objasniť, o čo ide?

Dr.Avdeev: Expertno – operátorský vzťah alebo Expertno – operátorský systém, spolupôsobenie  (EOS) nazývame aj univerzálnym zákonom vývoja. Expert je systém zobrazujúci, operátor je riadiaci systém. Operátora je možné nazvať vedúcim alebo lídrom a experta nasledujúcim ho. Medzi nimi je obojstranne vzájomné pôsobenie.

Čistý expert alebo čistý operátor obvykle nie je. Každý je v určitej miere expertom aj operátom. Ale nie každý vzájomne pôsobiaci vzťah možno nazvať expertno – operátorským. V EOS vytvárajú expert a operátor jednotný systém. Ich jednotu vnímame z pozície svetelnej výmeny, kedy svetelné telá objektov sa spájajú a vymieňajú si svoje kvality prostredníctvom svetla. V rôznych režimoch spolupráce. Posledným režimom je prechod experta na novú kvalitu, ak sa mu predtým podarilo prejsť predchádzajúcimi režimami. To znamená, že s pomocou EOS je možné vytvárať nové kvality poznania.

3balance: Akým spôsobom pôsobí expert na operátora?

Dr.Avdeev: Operátor stanovuje a moduluje svetelný výstup, formujúc imitačný model riešenia úlohy. Expert pohybom tela, duše a rozumu zobrazuje tento model. Operátor pozoruje tento pohyb a robí korekcie tohto modelu a pozoruje, ako to zmení pohyb experta. Expertov môže byť niekoľko. Operátorov tiež. Operátorom môže byť hudba, všetci zúčastnení, tiež pozorovatelia daného procesu a vedúci projektu , ktorý formuje svoj model a úlohy. Ideálne sa všetci operátori zjednocujú do jediného časopriestorového operátora (ČPO). Vo vzájomnom pôsobení ČPO s expertami vzniká rad štruktúr, ktoré sú navzájom hierarchicky prepojené.

3balance: Mohli by ste prosím uviesť konkrétny príklad?

Dr. Avdeev: Najjednoduchším príkladom EOS je vzťah učiteľ – žiak. V konečnom dôsledku môže žiak prerásť svojho učiteľa, keď v sebe rozvíja nové kvality ( generuje nové vedomosti ). No samotný EOS negarantuje automaticky dosiahnutie potrebnej kvality. Môžu napríklad prekážať nepriaznivé podmienky. Napríklad žiak môže byť lenivý alebo neschopný sa učiť alebo samotný proces výuky sa môže z rôznych príčin stať  neefektívnym. Preto vyrábame výrobky TRANSLIGHTERS, ktoré zvyšujú kvalitu EOS a napomáhajú jeho pochopeniu a využitiu na riešenie úloh.

3balance: Ako ste prišli na systém výuky EOS ?

Dr.Avdeev: EOS je univerzálny nástroj rozvoja, lebo je to prírodný mechanizmus. Príroda ho používa na evolučný rozvoj. Evolúcia sama o sebe je vlastne potvrdením tohto princípu. Myslím si, že proces vzniku nových kvalít – nových štruktúrnych informácií sa deje kontinuálne, nepretržite. Akékoľvek vzájomné pôsobenie živých objektov môže spôsobovať vzájomnú výmenu svetla a vznik EOS. Aj keď nie každá svetelná výmena je EOS, tak miliardy vzájomných pôsobení prebiehajúcich medzi živými objektami každú sekundu, spôsobujú zrod nových informácií a vznik nových druhov a nových kvalít u živých organizmov.

3balance: Aké má v rámci živých objektov postavenie človek, z pohľadu EOS?

Dr.Avdeev: Človek môže na rozdiel od iných živých objektov priniesť do EOS rozum. Nečaká na prírodné podmienky prejavu EOS, ale on sám ich  vedome formuje. Potrebné kvality môže formovať sám, čím sa evolúcia môže stať riadenou. Okrem toho človek môže riešiť rad úloh, ktoré stoja pred ľudstvom a s ktorými si zatiaľ nevieme rady. Rozvoj EOS nás privádza k novému spôsobu tvorby – tvorby svetlom a k zvýšeniu hodnoty života každého človeka na Zemi. Ľudia môžu vytvárať v EOS nové štruktúry, ktoré môžu pretrvávať stáročia a môžu byť nevyhnutne dôležité nielen pre človeka, ale aj pre iné civilizácie. Vypracujúc si nevyhnutné svetelné charakteristiky umožňuje EOS ľuďom získať schopnosti formovať Biosiete. Tie umožňujú pracovať na akékoľvek vzdialenosti využívajúc informačné zdroje ľudstva na riešenie skutočne veľkých úloh. Pri formovaní biosietí sa objavuje nadsystémový sieťový rozum, dostupný pre každého užívateľa Biointernetu. Taký rozum je schopný riešiť úlohy nielen v priestore, ale aj v čase.

3balance: Uvedomujem si galaktický význam a dôsledky Vašich slov a naskočili mi zimomriavky. Ako sa teda je možné stať operátorom?

Dr.Avdeev: Aby sa človek stal dobrým operátorom, musí byť najskôr dobrým expertom. Rozvoj rôznych režimov videnia ( nielen videnia analógového – bez očí ), ale aj rozvoj zmyslu, pocitu miery a priestoru, pocitu a zmyslu času, pocitu a zmyslu cesty sú nevyhnutné. Lebo operátor musí mať spätnú väzbu od experta, aby kontroloval správnosť svojej činnosti a zodpovedal za výsledok tvorených štruktúr. Okrem toho je potrebné odpracovať si skúsenosť a prax. Skúsenosť svetelnej kompozície, skúsenosť časopriestoru, skúsenosť formovateľa a tvorcu. Všetky nevyhnutné kvality sa nachádzajú v každom človeku, no nie každý je pripravený nastúpiť na túto neľahkú cestu. Väčšina ľudí si neuvedomuje svoj význam pre celý vesmír a preto sa podceňuje. Učiť sa EOS znamená pretvárať svoju schopnosť tvorby v  tvorbu samotnú. To znamená, že v procese výuky učiteľ nevyučuje v tradičnom slova zmysle, ale tvorí. Tvorí nové svetlo, nový deň, nový rok. Žiak prijíma toto svetlo, preberá návyky tvorby a postupne sa sám stáva učiteľom druhých.

3balance: Ďakujem Vám za rozhovor. Teším sa na Váš prvý seminár na Slovensku.